Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boe

KOM.

Berigt van den Kerkenr van

Rinsmageeft, oj voorfz.

1 1

2

i \ S

é

L ni Tc

ï-844 NIEUWE NEDEREANDSCHE

onthouden tot zoo lange aan den eifch des Kek kenraads van den io Jan. i78r (te weten om zich van de misdaad, waar mede Tjitske%lon? en haar Dogter Rinske Dirks, hem f. Klafabz fchuldjgden, dat hy namelyk de vadert van ' ï -kt VWaar o a1 voo™°emde iüwfe Z)/r*x den

v M^£rf flI78° bevaüen is' tezuiveren>oude ■ vuldaan hebben, met regt om de goede order en 'de ftichtmg in de Kerke Gods tl bewaa en/S

gSm?n™ deZelve te we^S

I. Om dat de gemelde befchuldiging niet maar IZtTPfV'^ Aardig verhaal was, we k gelyk fcluelyk geboren word, ook ras weder verdwynt, neen , maar by aanhoudenheid door de geheele gemeente heen vermeld wierd, met melding zelv van perfonen, die dezelve uit denmond van boven genoemde Tjitske Symons, en S Dirks zouden gehoort hebben. II. Om dat die befchuldiging den Kerkenraad

'a^enev1S7aarheld te ^"^oouitde mond an den Vroedvrouw, op haarfterfbed leggende eggende, dezelve bereid te zyn met eedfte beogen, als tut de verklaaringen van twee peronen, die zulks met eede voor 't Edele Gereste an Dantumadeel beveiligd hebben, hier anles iet CPatet) (*) en ( Verum) (f)

UI, Om

(*) (Pater;

Attefiatie van Gaatske Klafes,

ik 0l'dergefchreevene Gaatske Klafes, te. £*x, en aldaar van haare moeder, en haar zelve meS fe,te S**?' d« ^ "iemand ander daï TLfifSn?Tmde alS Vader Van het kind> waar ov Wt >? u 1°°™°™* bevallen is op den 4 ov. i?8o. t welk bereid ben met eede te bezigen!

Al-

Sluiten