Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-ipoö NIEUWE NEDERLANDSCHE

's Gra-

venhage.

Plac. va Holland tegen 't Boekje Aan 't volk vai Nederland.

oproerig en lafierlyk Libel, geintituleert Aan het Volk van Nederland, waar in de hooge Regeering deefer Landen, Zyne Doorlugtige Hoogheid de Heer Prince Erfftadhouder, mitsgaders Hoogffdes■zlelfs Doorlugtige Voorzaaten, aan welken Wy de grondlegging en handhaving van Ons Gemeenebeffc en de vryheid van het zelve, naaft God te danken hebben, op een fcbandaleufeen verregaande wyze werden gelaftert, en de goede Gemeente tot ophoer, en feditieufe beweegingen aangezet.

Soo is 'c, Dat Wy daar in willende voorfien , onvermindert onze voorige Placaaten tegens de Pasquillen, en andere fameufe, en ergerlyke Gefchriften van tyd tot tyd geëmaneert, en in hec byzonder Onfe Renovatie van den 18 January 1691, en ons Placaat van 7 Maart 1754., hebben goedgevonden, om ter ontdekking van den Autheur of Autheurs van het voorfz. oproerig en lifterlyk Libe', geintituleert Aan het Volk van Nederland en der zeiver Complicen, te belooven een prasmie vaneen duifend goude Ryders aan die geene , die zal aanwyzen, zoo dat dezelve in handen van de Juftitie geraake en van het fait zal werden overtuigt, den Maaker, Schryver of Drukker van het voorfz. Libel, of andere, die daar meede eenigilnts zullen zyn gemoeit geweeft; en by aldien de voorfz. Ontdekker of Aanbrenger foude mogen weezen meedepligtig, verklaaren Wy al het gunt hy daar meede tegen de hooge Overheid heeft misdaan, aan hem nu voor alsdan te pardonneeren, en dat hy daarenboven de voorfz. Prasmie fal genieten, en desfelfs naam niet gemeld, maar fecreet gehouden werden.

Verbiedende en interciccerende wyders wel ernftig by deeze een iegelyk van wat ftaat, qualiteit, en conditie dezelve ook foude mogen weezen, hec voorfz. feditieus en lafierlyk Libel op eenigerley wyze na te drukken, uit te geeven, te diffemineeren, of te verfpreiden, op de verbeurte van het felve en op een boete van zes duifend guldens, mitsgaders op pcene ten minne van banciffement

voor

Sluiten