Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1240 NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra-

venhage.

Rapport va» (ie Cemmis' /te tot DeferfteIVtzmen Refol. daar op.

zouden genoodzaakt worden , by gebrek van genoegzaame middelen van beftaan, den dienst te verlaaten, en naar elders fortuin te gaan zoeken.

Voor alle dewelken de kosten thans niet wel anders dan by raaming zouden kunnen wor- den gefixeerd, uitgenomen alleenlyk vooreen Corps Mariniers, waar voor de fom kan worden uitgetrokken en bepaald opf 5533J2:i5:8, conform den voorflag , daar toe door Zyne ' Hoogheid , ter Vergadering van Uw Hoog Mogende op den 17 Maart jongstleden gei daan ; dog welke, alle te zamen genomen, waarfchynelyk de fomme van/' 1000000:0:0 ■ niet zonden te boven gaan. 4. Laatftelyk de kosten van de Huishoudinge ■ van de Admiraliteit; waar omtrend al wederom niets zekers, vooral in eene nieuwe voet van adminiftratie , zal zyn te bepaa-' len ; wy meenen nogthans, dat de fomme van ƒ 500000:o;o niet te laag zal zyn gefteld , na dat al het onnodige zoude zyn afgefchaft,alIemogelyke ceconomie betracht, en de gantfche diredlie tot den algemeenen Raad, in voegen bier boven is voorgeflaagen, overgebragt zoude wezen.

Wanneer nu alle de bovengemelde fommen by len anderen zullen worden gevoegd , te weeten:

Voor den Aanbouw ƒ 545242: o: o

Reparatie van Schepen 319000:0:0

Jaarlykfche Equipage 1200000:0: o

Vaste Tracteftienten 1000000:0:0

De Huishouding 500000:0:0

Zo bedraagd zulks de fomme ƒ 3564242: o: o

Welke! fomme zoude uitmaaken de totaale dépen-

Sluiten