is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vier-en-twintigste deel. MDCCLXXXIX

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, OÜober, 17891 1331

de fchulden conform de eerfte opgaave waren voldaan geworden: zo zoude, naar onze gedagten, aan die Ritmeefters der Cavallery, en Kapteinen der Dragonders, welke, by het doen van de voorfz. nadere opgaave, proprietairs der Compagnien zullen zyn , nog behooren te worden goedgedaan de fchulden, welke na dato van de door hun ingediende Lysten , zyn nagtlaaten door Dooden, Deferteurs , Gepasporteerdens, Gegageerdens, met Briefjes van ontflag weggezonden, en Geëxecuteerdens by Vonnisfen; mitsgaders ook aan hun voldaan, het geen verboren zouden mogen hebben op de Paarden , door Deferteurs medegenoomen , het geen nogthans geen object van groote importantie zal kunnen uitleeveren ; en dat tot dat einde de voorfz. RitmeeRers en Kapteinen de voorfz. alzo nader te doene opgaave, met al liet bóvenRaande zouden moeten amplieeren.

Hier by zou nogthans in aanmerking kunnen ko? men, of, wanneer men de Ritmeelters cn Kapteinen nog meerder te gemoet zou willen komen in de fchadens, welken zy voor haar particulier hebben geleeden; men aan dezelven, voor zo verre zy de Compagnien nog actueel bezitten, even als omtrent de Kapteinen van de Infantery hier boven is geproponeerd, zoude betaalen de fchulden, die zyn nagelaaten door Dooden, Deferteurs enz., zedért 1 January 1781, of zo veel laacer als zy de Compagnie bekomen hebben; als mede het geen verboren is op de Paarden door Deferteurs medegenoomen, gelyk ook de fchulden der gereduceerde Manfchappen, en 't geen op derzelver monteering is verboren , overeenkomfiig de opgaave daar van aan Zyne Hoogheid gedaan; al het welke niet. zoude nalaaten nog al een object van importantie uit te lceveren, als bedraagende voorde Cavallery ƒ 78613 : 12 : 12

en voor de Dragonders 75208 : 14 : o

Tttt 2 dan

'sGravenha-

ce.

Rapport van de CommiS' fü tot DejenfieIf'ezenen Refol. daar op.