Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, GBoUr3 i7g0'.

• den Souvereinen Raad van Braband te Brusfel ge, daan, maar ook daar by verzwygende liet verzoet door hem aan welgemelde Hove van Holland in voegen voorfz. geaddresfeert, als mede'den uitflag, welke de tegens hém aldaar geëntameerde Procedures, in welke hy anderzints by eisch in reconventie alle zodanige vorderingen van fchavergoeding, afdoening van de gedaane Arresten en alle andere fiiftenuenj welke hy als nu zeer ten onregte voor gemelde Bailluw' en Scheepenen zoekt te intradüceeren, had kunnen fuftineeren, vervolgens door zyfie contumacie hebben gehad, t.erwyf echter uit dat Addres, hangende die Procedures door hem aan tvelgemelde-Hove gedaan, alzints palpabel is,- dat hy het zelve Hof, het welk wegens haare integriteit en impartialiteit aio mme is gelaudeert als toen niet ais zodar.ïg pafriaal heeft aangemerkt, als hy het zelve als nu van agteren wel zoude willen doen voorkomen, offchoon ook toen reeds die gelukkige omwenteling van zaïKen. waar door hèt Lan'd van den oever baar's bederf nog in tyds is re rug gebragt, binnen deze Republiek had plaats gehad; cn het voorfz. Hof uit even die zelve Leden, immers voor het allergrootfte gedeelte, ook toen even als' nu was gecompofeert, en het ook aan den gemelden Berwt+din Blok 'ssonde hi4)ben vry geftaan ,= 011 de zodanige Leden van welgemelde Hove, welke hy als niet genoegzaam neutraal ten zynen opzigten zoude, willen hebben aangemerkt in die Pró-, 'éediires behoorlyk te recufeeren, en het zelve' Hof alzo in goede Juftitie zoude hebben moeten oordeelea, of op die redenen reguard zoude behooren genomen te worden , maar een zodanig voorgeeven , na de ■ decifie, der zaak bygebragt, geer» grond althans kan' of behoord' op te leveren orrt eene reeds gedecideerde zaak, waar Omtrent dus eene directe Hth -finith plaats vind , door middel van een zo frivool Arrest, als is het geen door' Z z z-z- 2 ' Ba*

Hoorn,*

G 'C. R.a& 'len in 't Noorder'

dan 't

rif ie>n; teDoutiyi

Sluiten