is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 GODSDIENSTIGE

De

Clirist-

■lijke

G o d sDl li n s T.

eene doodlijke krankte Hortte. In zulken gevalle wierdt het vereischt, dat hij de onwederfpreekelijkfte bewijzen ceneroprechte bekeeringe vertoonde. Anderzins wierdt zijne vrijfpraak niet als volkomen aangemerkt , noch hij zelve onder het getal der geloovigen aangenoomen.

Ten tweede j wie waren de Kegters, welke over de overtreeders oordeelden? En door wie moesten zy getuchtigd worden ? Het antwoord is, de geheele vergadering in 't algemeen, bcftaande uit de' Geestlijkheid en leeken. Niet de Bisfchop' zonderde gemeente, noch de gemeente' Zonder den Bisfchop, maar beiden te ga* der maakten den hoogen Regtbank uit ,voor welken de overtreeders moesten' worden te regt gefield. Al de magt, welke eene Kerk bezat, was ontleend van de Volgende woorden van christus,- van' Welke dc Roomsch- Katholijken een zeer wanvoegelijk gebruik gemaakt hebben: Gij zijt petrus, en op deeze petra zat ik mijne gemeente bouwen, en de poorten der helle zullen dezelve niet overweldigen.En ik zal u geeven de Jleutels van V Koninkrijk der hemelen. Ên zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult 6p de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn, matth. XVI: 18, 19. De meeste aloude Kerkvaders befchouwden de magty hier Vermeld, als huisvestende in ieder' bijzondere Kerk; waar door wij verftaari snoeten alle dc gezamentlijke ledemaaten?

eener