is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 6%

'Cener bijzondere vergaderinge; niet den Bisfchop alleen, maar den Bisfchop en het Volk: want allen waren leden Van het zelfde lichaam. Wat aangaat de uitvoerende magt, als het uitfpreeken van het vonnis van den Ban, en het opleggen der handen bij de vrijfprceking, geen ander dan de Bisfchop kon dit verrigten; deeze wierdt als de vader der Kerke aangemerkt. Wanneer hij, egter, door ziekte buiten ftaat, of inde gevangenis was geworpen,, mogt een Ouderling zijne plaats beklee» den.

Naa dus te hebben aangeweezeil, wis de leden van deezen geestlijken Regtbank -waren, mogen wij 'er nevens voegen-, dat, vermids veele ledemaaten zich met hun tijdlijk beroep moesten onledig houden, het, uit dien hoofde, noodig was dat de Dienaars der Kerke hunne plaats vervulden, en uit derzei ver naam den geestlijken vierfchaar fpanden. De Diakenen waren, in den beginne, deeze dienaars. Doch, wanneer de Kerken uitgebreider, en talrijker wierden in ledemaaten, wierden de Ouderlingen nevens hun gevoegd. Deeze gezamentlijk vervaardigden de ftukken, welke voor de gantfche vergadering des volks moesten bloot gelegd worden. Zodra alles dus in gereedheid was gebragt, kwam de gemeente te zamen; en naadat de befchuldigde gehoord was, 'ter zijner Verdeediginge van 't geen tegen hem was -ingebragt, ""leide de Bisfchop het geval •open voor de vergadering, die vervolgens j

De

Christlijke

GODSDIENST.