Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 491

zamenkomst verfcheiden bijzondere befluitcn genomen, ter hervorminge van die dwaalingcn, welke Aardsbisfchop menesius hadt ontdekt in dc bediening van hunne Sakramenten en in hunne Gcbedeboeken. Om deeze reden wierdt 'er bevel gegeeven om hunne Liturgiën, cn andere godsdienftige boeken, te verbeteren. Wat 'aangaat de inzegening van het huwelijk, in allen opzigte wierdt het zelve ingerigt op den voet van de Kerkvergaderinge van Trente. A\\e de overige bijzonderheden, raakende de Sakramenten der Boete, Bevestiginge en het laatfte Oliezei, wierden insgelijks hervormd naar de gewoonten der Roomfche Kerke, Hunnen Priesteren wierdt opgeleid, in het toekoomende, in altoosduurenden ongehuwden ftaat te leeven; 'cr wierden bijzondere fchikkingen beraamd met betrekking tot de zulken , welke zich reeds in 't huwelijk hadden be? geeven, Om kort tc gaan, de Aardsbisfchop voerde den Godsdienst der Latijnen in, en deedt dien ftand grijpen onder de Chaldeeuwen, niet alleen in deeze Kerke? Jijke zamenkomst, maar ook in zijne bezoeken aan eenige bijzondere Kerken.

Thans zullen wij overgaan om te onderzoeken , of 'er gegronde redenen waren , om zo veele nieuwigheden onder dc Christenen van St. thomas in te voeren; dit zal van dienst zijn om den Leczer een zamenhangend denkbeeld te geeven van hunnen algemeen erkenden Godsdienst.

I. Wat

JURIST.'

>>an St,

fllOMAS.

Sluiten