is toegevoegd aan je favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 439

leveren, om alzo tè ontgaan het misnoegen des Konings,encRoiiWELu's grafie lcbap, die, in de hoedanigheid van Algemeen- Kloosterbezöeker, hun geenzins gunftig was. En, in de daad, zommigen hunner euveldaaden liepen bij al de waereld zo duidlijk in 't oog, dat vormids 'er geene voorwendzels kondon worden ingcbragt, om derzelver fnoodheid té vergoelijken , veclcn hunner bekentenisfen ondertekenden , welke aan den Koning wierden gezonden.

Onder de Abten cn Prioors der gemijterde Kloosters vondt men 'er eenigeft, die hunne bevordering hadden bekoornen zcdert de vredebreuk met het Roomfche Hof ; zeer gereed waren deeze met het doen van afftand, 't zij om dat Zij hoop hadden tot deBisfchoplijkc waardigheid te zullen bevorderd worden , of omdat zij eene Kerkhervorming als eene wcnschlijke zaak befchouwden. Eenige anderen wierden tot het nederleggen Van hun ampt bewoogeu, door de jaargelden , hun vergund. De voomaamfte oorzaak, nogthans, van het vernietigen der Abtdijen, was, het gedrag van derzelver Overften; deeze, eene verandering van Godsdienst en den ondergang hunner Gènootfchappen te gemoete ziende , hadden fteekpenningen aangenomen, en huurceduls van landerijen uitgCgccvcn, voor den tijd Van tweemaal negenennegentig jaaren, tegen een kleinen of geheel geen huur. Daarenboven hadden zij een groot gedeelte der Ee 4 ei-

RNÖEL-

5 C H E KERK.