Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 511

In 't eerst wierdt in overleg genomen, welk van Koning eöuards beide boe u ken zou aangenomen worden?Ten langen» laatfte wierdt het tweede gekoozen, cnK door het Parlement bekragtigd , 't welk beval,dat het zou gebruikt worden „met „ ééne verandering of bijvoeging van zc„ kere lc-sfen, om gebruikt tc worden op „ eiken Zondag in het jaar , en het for„ muiier van de Litanie veranderd en ver„ beterd, en twee fpreuken , 'er nevens „ gevoegd bij dc toediening van het Sa„ krament aan de Kommunikanten, en „ geene andere, of op eene andere wijze."

De verandering in de Litanie, hier vermeld, was het wcglaatcn der affmeekinge om bevrijding van de dwingelandij van den Bisfchop vznRome, en alle zijne verfoeilijke fnoodheden , en het bijvoegen van deeze woorden bij het gebed voor den Souvercin , begreepen in de woorden: ,, Verfterk hem in uwen waaren dienst, „ in geregtigheid des leevens." De twee fpreuken, bij de toediening van het Sakrament 'er nevens gevoegd , waren : „ Het lichaam van onzen Heere jezus „ christus, enz. en het bloed van on„ zen Heere jezus christus, enz." welke overgenomen wierden uit het eerfte boek van Koning eduard; terwijl, in het tweede boek, deeze fpreuken ovcrgeflagen , cn , in dc plaats van dezelve, gebruikt wierden : „Neem, eet, of drink." Doch naderhand wierden, in het boek van

Ko-

De

N GHL- C HE lï il Iv.

Sluiten