Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

Charles D^auduay verflag gedaan w de middele^ i welke bereids bekend zyn, om het fpinnen en weven i vin funerfyne Oost-lndifche Neteldoeken in de Franfche ReWUek te bevorderen, en de mogelykheid aanSoonf om aan de Engelfchen den handel in dezelven I (althans gedeeltelyk) te ontwringen

Volgens dit verflag zyn de middelen hier toe reeas f .der"een geruisen tyd door den B. Barneville verkregen, zo§ wèl ter bereiding van het Katoen en het foinnen van de draden daar van zo fyn als immer moET als tot het gebruik dier draden tot het faÈ ^en of weven van de fynfte Neteldoeken; drie onderfcheidene vakken, die elk op zich zelve bjonfa onderzoek en nyvre nafporing vereifchen , en waar in gemelde Konftenaar het zeer naby de volmaakthe d.

bra-t heeft. Wy zullen hier alleen fpreken van de

mi kielen tot verbetering van het fpinwerk aangewend. Door de tot hier toe bekende werktuigen, als daar zyn Se van Ackreight y kunnen de Jennis « * van een pond katoen niet meer dan 25 of 3° duizend elk, fpinnen. De Indianen, welke de Suffren n 1787, in Frankryk, van de kust van Coromandel lud aangebragt, hebben het niet verder kunnen breng* dan tot 40 of 45 duizend ellen uit een pond; Barnivillf had het, met zyne eerlte proeven, reeds tot ro o L7? duizend ellen georagt; hetWuur kogt hem zyne werktuigen en de kennis zyner bewerking af; ty nadere prolven , op hoog bevel, onder het oog dêr SmmisFarisfen en ópzientrs over den \ooP^,g^ men, heeft men uit één pond, van honderd duizend, Tót twee- en drie-honderd-duizend elteu, gefponnen, vervSs is de waarheid van dit gebeurde door de Oozigters over den 'Handel, by het wetgevend hghaam S nieuws bevestigd en nader bekend gemaakt, waar vL het wZS, dat voornoemd beftuur een, gun-. ft g Suft nam Tot'de oprichting van deze Fabriek in het groot ; doch in enen opftand , welke te Rouen paatf had, werden alle de werktuigen die tot dit Engelsen fpinzel behoorden, verbryzeld en verbrand fewyl de vverkplaatfen van Barneville het zelfde lot ondergingen: en federt dien tyd zyn dezelve nog met

^SfvernTfis^metTevendige deelneming ontfangen; de a gemene Secretaris heeft de ftalen, die tot bewyzen van het aangevoerde moesten dienen, op het btfleluVh toon gelegd; als de verzegelde ftalen Katoene draden tot honderd - duizend en honderd - negentigduizend in een pond; de tabellen van andere lpinwerken ! vorens bygevoegde certificaten , gebragt tot 00010 ellen uit een pond; en bet overfchot van eer fuprafyn ftuk Neteldoek, op deze nieuwe wyze gewe-

Te Haarlem, by A. LOOSJES, Pz.

-en, en gemerkt met het zegel, 't welk by het hejlait ■an den raad was voorgefchreven. Na dit gedaan verflag is de Burger Barneville geoepen en de Voorzitter heeft hem ene Kroon en ene vledaille, toegereikt, welke het Lyceum voor hem betemd had: en het publiek bevestigde deze uitipraalc ioor de eenftemmige blyken van goedkeuring en lof.

GEBOORTE-, TROUW- en STERFLYSTEN.

Het getal der Doden, gedurende de laatstverlopene Week, 's geweest: te Amfterdam ^04 ; en te Haarlem 14, onder ivelken laatften 6 beneden de 12 Jaren.

In de maand July des vorigen jaars, is, te Frederikftad in Virginia, zekere Mulatter, in den overzeldzamen ouderdom van 180 jaren, overleden; hebbende 140 jaren als Slaaf gediend in de Familie van den Kolonel Syrns.

WAARNEMINGEN van WIND en WEDER.

weerkundige waarnemingen,

BUITEN HAERLEM.

i BARO- THER- HYGRO-STREEK LUCHTS-

Jan. I ME- MO ME- ME- DER GESTELD-

1798. I TER. TER. TER^ WIND. HEID. m

r2g. 3* 39 IOO z-w- morgens bewolkt;

17 l 29. 4 43J 95 z. t. o. verder omtrent betrokken.

129. 3' 38j 99 z- z- o-1 1

C ™ ï' 41 100 °-z' °* 's morgens regen ;

iR l 20 2* 451 i°° z. z. O. : verder bewolkt;

18 \ 29. z4 'savonds helder.

£29. 4'5 39 9° z- °-

C^qToT 37 100 o. z. o.| ftii;'smorg. bewolkt;

to < 20. 7' 41-ï 97 z. Z. o. verder helder;

[li. l\ U 100 '»avonds m.sng.

- ' ~TI l~ZZ " 7 voorin, omtrent betrokk.

C30. 21 33 100 z. namidd_ omtrem heUer.

20(30.3* 44 85 Z-w- 'savonds windrig, betrok.

I 30. 4 44j 100 — ken en regenagtig.

C3oTH TT~ 100 z.w. bewAk

21 { 30- 3l 4°\ 99 W.Z. W. voormidd. windrig.

£30- 3^ 4Sj_ 100 w-

C/30. 2' 47 I IOO Z.W. harde wind, betrokken;

22/70 I 48* 95 z.z.w. 'smorgens en 'savonds

lio. o\ 4* 8i_ w. Z. w. «gen.

. Ca°' 3i 39 80 w.t.N. .srnorgens beWolkt;

2-3 l 30. 4| 44 7<5 ,w. N. w. verdct ne]der,

I ) 30. *l 334 98 1 w.

Sluiten