Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * 3

2. Is 'er middel, om, by hetBierbrouvVen, iets voor i de hoppe in plaats te ftellen?

3. Door welke middelen kan het Nylwater ververscht en helder gemaakt worden?

4. Wat is het beste, Water- of Windmolens aanteleggen ?

5. Leverd Egypte ftolFen op om Buschkruid te ma-

6. Roe ftaat het met de uitoeffenmg van het reclit,

en het Schoolwezen, in Egypte V

Men benoemde Comnlisfien tot het onderzoek van elk dezer vragen: tot vier van welken Costaz benoemd wietd. , -

Ook wierd ene Commisfic geflagen, om een plan ter volkomene organiiatie van het Infticuut te ontweiden.

Zitting van 11 Frudtidor. (28 Aug.) Andrcosfi

leest ene Verhandeling voor, over het fabriceren van Buschkruid in Egypte. De Salpeter is 'er in overvloed: 'er zal zelfs kans wezen om '"er Frankryk van te voorzien. De zwavel ontbreekt. Men kan 'er, zo veel nodig is, keolgmis van gebrande Lupinen krygen. Voor het overige is Cairorykelyk voorzien van Buschkruid, zo dat men voor geen gebrek aan dit artikel behoeft bekcrnmètd te zyn.

Monge leest ene Verhandeling over het opdoemen (Je irïirage) een gezichtkuhdig verfchynzel, dat, op Zee, en in de Woestyne, de voorwerpen in de lucht tekend, Z» nder dat mén water of land ziet, waar op dezeïven

rusten. L 1,1

Men benoemd ene Commisfie, om de vergelykende tafelen der Egyptifche enFranfche Maten te verbeteren Nog ene twede, om een Fransch-Arabisch Woorden boek te vervaardigen.

Zitting van den lóden. ■ .Bertholet leesd ene Ver

handeling over het ontftaan van het Ammoniac - Zout. onder verfcheidene omftandigheden, welke men niethat kunnen vermoeden, plaats te hebben.

Verhandeling over de beste wyze van koorn te malen Men geelt daar by den voorrang aan Water-molens.

Bertholet geeft verfhg van de ontleding, door hem ge daan, van liet Buschkruid, gevonden, niet in Cairo maar in het Kasteel van Cairo. Dit Buschkruid beya fle >ns 2| oneen falpeter op het pond. Hy raad om he te "ontbinden, ten einde de falpeter daar uit te trekker Verhandeling van Monge, over verfcheidene aloud Gedenktekens, en over de fteen, waar van het flot va Cairo gebouwd is.

Zitting van »i. Verhandeling over een Bors

beeld van Jfis, aan de boorden van den Nyl gevonden door S/.ulkowsky.

Verhandeling van Say, over het Riet, het Saffraai fcout, de Hengen van het Tursch Koorn, als brandfto

fen aangemerkt. Vergelyking van liet een met hef ander. Het Sanraanhout leverd een brand op, die 20 ten honderd beter koop is, dan het hout in Frankrj k.

Berigt nopens het maken van een Windmolen, door de Commislie met deze zaak belast.

Verhandeling van Gcoffroy over den Struisvogel; en betoog, dat het hem aan het vereischte ontbreekt om te vliegen.

Bonaparte nodigd het Inftituut om zig bezig te houden met het vervaardigen van een Alman-ich, bevattende de tydsverdelingen, zo in Frankryk, als in Egypte, in gebruik.

Fuiirier leest ene Verhandeling over de oplosfing der Algebraifche Equaticn. Hy fteld vóór ene algemene methode om de woitels der Equaticn, van allerleie grootte, te trekken.

Per aval leest de vertaling ener gedeelte van het verlost Jerufale.u.

Desgenettes leest ene Verhandeling over de Ziekten, die mogelyk met de PeSt verward worden. ' Zitting van den zden aanvullingsdag. — Beauchamp bied een Almanach aan, die, zonder verwyl, kan gedrukt worden. .

Bertholet leest ene Verhandeling vanLaplace, over de verificatie der nieuwe Maten.

Dezelfde leest ene Verhandeling over het fabriceren van de Indigo, in Egypte.

PcrcavfJ ïooir «-n «edfolte van Let verlost Jeruzaicm.

Fouricr leest ene Verhandeling over een werktuig, gefchikt om de Landcrycn te bevogtigen.

Zitting van 6 Fendimaire, 7de Jaar (W Scpt.) •

Norry leest ene Vei handeling over de kolom van Pompejus. .

Dolomieu maakt enige aanmerkingen over het tydftip van hare oprigting. 1 Savigny leest ene Verhandeling over een plant van de Nymphea foort.

Dutcrtre fteld voor, om een Tekenfchool aanteleggen. Men benoemd ene Commisfie over dit voorftel.

Costaz leest ene Verhandeling over de veranderingen , van de koleur der Zee.

t Perccval leest een ftuk van het verlost Jeruzalem.

t Zil-ling van 11 Vendemaire (1 OdobJ—- Vertoning

. aan het inftituut van honderd Vogel-mummies.

t Vertoning van een monfter Indigo, door den B. Por te,

3 een Franschman, federtdangen tyd in Egypte wonende.

Verhandeling over de Zinkingen op de ogen, door :- Larest, Opper-Leger-Heelmeester. ; Reize van Konftantinopolen naar Trébizonde, en aanwyzing van verfcheidene ftanden, waaromtrent de Inge1- nieur Boure zig vergist heeft. ■ '

f- Verhandeling over den Palmboom van Domm, doot ' heilik. Ver'

Sluiten