Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3°

Veranderen van gebeden tnz.

Be gezondene eommisfie Itoim onverrigter zaake t» rug.

Aanmerking.

i 1

3

GESCHIEDENIS der. NEDERLANDEN.

Raads van Staaten, en Larry, Secretaris van zijne Hoogheid, werd gelast alle brieven aan zijne Hoogheid, welke vermoedelijk krijgs/aaken betroffen, mede daadelijk aan gemelden Kaad van Staaten ter hand te ftellen. En daar de Staatfche troepen nu geen hoofd meer hadden , gaven Hun Hoog Mog., ter voorkoming van verftrooijing, ■last aan den majoor en kwartiermeester - generaal Bentinck, om toezicht te houden op de militairen, dat zij hunne corpfen niet verlieten.

De Staaten van Holland ftelden ook de nodige orders op het veranderen der openbaare gebeden; trokken tevens hunne publicatie in van 18 Februari) en 21 Maart 17.4, aangaande het transport van goederen enz., toebehoorende aan de onderzaaten der Franfche Republiek.

De comniisfie, gezonden naar de Franfche Volksprefentanten en Generaal en Chef van het noorderlijk leger, kwam onverrigter zaake terug. De voorgevallen omwentelingen in de fteden, en veranderingen van Regeering, moesten zekerlijk de voorflagen, tot inftandhouding van een bij de Franfchen gehaat gouvernement, vrugteloos naaken. De patriottifche partij flaapte of fluinerde niet! zij fpeelde nu de hoofdrol bij de Franfchen , even als de Oranje aanhang zulks leed bij de Pruisfen in 1787. In de ftaatcunde worden vosfen met vosfen gevangen, een eder past op zijne rol, welke hij fpelen moet,

es

Sluiten