is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden, nevens de voornaamste gebeurtenissen in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS der NEDERLANDEN. 99

ven, dat de Engelfchen met geen oprechtheid Vrede zogten, en liefst zelfs de tusfehen den Keizer en de Franfchen gedooten Vrede verbroken zagen. Door hun geld, en eene heimelijke verdandhouding daande, met dezulken in het Fransch Gouvernement voor welken de oorlog een goudmijn was, had men maar noodig de vredelievende partij het onderfpit te doen delven. Buonaparte met zijn roemrijk Leger moest uit de voeten, en onder voorwendzel van nog grooter lauweren te plukken, gezonden worden naar een land, alwaar hij, indien men flechts de Vloot, welke hem aldaar bragt, kon ruïneeren, van allen onderdand verdoeken, met dc zijnen in het einde moest omkomen; intusfehen dat door dit gedrag den Turk, de eertijds dandvastige Bondgenoot der Franfchen, daardoor verbitterd, medewerkte ter vernieling van een Fransch • ltaliaansch Leger, waarvan Bevelhebber, Generaals ,Officieren van meerderen en minderen rang, en alle de Soldaaten, Helden waren, die zich onfterflijk gemaakt hadden door hunne roemrugtige krijgsbedrijven.

Dat het Engelsch Ministerie, ter bereiking van deszelfs oogmerken, niets onbezogt liet, maar alles aangewend heeft, wat mogelijk was tot be« reiking van haar algemeen doelwit, is onwederfpreeklijk. P i 11, hun eerde Minister, heeft dcor daaden getoond zoo derk voor de belangen der Engelfche Natie te werken als mogelijk was, en G a heeft,