is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden, nevens de voornaamste gebeurtenissen in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS der NEDERLANDEN. 165

verplat gevonden deeze buitengewoone Ver" gadering te beleggen, en dezelve onmiddelijk " te converteeren in een Committé generaal. Ik " verklaar UI. Burgers Reprefentanten, dat het " Vaderland is in gevaar. Het oogenblik u „ daar, dat wij den eed, door ons allen, op „ laatstleden maandag, dat mj dit Vaderland „ zouden reiden, of op onze posten fterven , moe„ ten gcftand doen, indien het zelve door onze

„ fchuld niet zal verlooren gaan. Me£

„ één woord, Burgers Reprefentanten, er is „ geen tijd meer om te aarzelen, te dehberee'„ ren, of het rapport eener doorgaands lan^wij-

* lige Commisde intewagten ; neen, Burgers ' Reprefentanten! er moeten daadzaaken verngt „ worden, en dat wel oogenbliklijk. Er is geen

* uur meer te verliezen; wij hebben Hechts eene „ keuze te doen, tusfehen de vernietiging onzer

, Burgerlijke Vrijheid, ja', van ons politiek aanwezen, en tusfehen eene beflisfende pooging,, om dezelve te redden. De grootde en be-

l roemdde, de dapperfte van alle

„ onze Bondgenooten, dringt ons tot bedisfehing

* deezer gewigtige zaak. Het geheele Bataaf' fche Volk wagt van ons zijne behoudenis, en. "het veege Vaderland heeft zijne fmeekendft ü oogen op ons gedagen*

„ Treedt dan toe, Burgers Reprefentantea!; , helpt mij, uwen Voorzitter, in deeze moe* UVke oogenblikken, de verhevenfe en nood-