Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 FEBRUARY 1798. 237

voorfz. Committé, om te (trekken tot deszelfs informatie en narigt. ( zonder refumtie. )

De Commisfie van Finantie, heeft ter Vergadering uitgebragt het navolgend rapport:

De Commisfie van Finantie zullende voldoen aan Ulieder Decreet van den 5. dezer, op den 7. by haar ontvangen, en hetzelve'vergelykende met die van d-n 25 Augustus en 11 October des vorigen pars, betrekkelyk de executie der nalatige Gewesten, heeft de eer te rapporteeren:

Dat uit de opgaaf, door de refpective Commïttés, wegens den Slaat der aanbetaling van de onderfcheidene Gewesten gebleken is, dat nog op c'en 31 January laatstleden dezelven ten agteren Wsreu op de 40 Millioenen voor den dienst van den jaare 179/ gevorderd en gedestineerd zoo als volgd:

Gelderland . . ƒ 1607929-15-12

Holland 174468+0- 3-13

Zeeland f. c. . , - 500000- o- o Uirecht ... - b 80644-14-10,^ Overysfel ... - 453668-14- 7§ Friesland . . . 851089- a-i2T|

Stad en Lande . . - 083142-12-ï 2 Drenthe . 111906- 4-i£.f

Deze dan zynde de opgave, der rv.fpcct.ive agterftallen , in welke ecbter'door misrekening, differente fustenuen of prjerenfien by de eindeiyke beflisfing wel etnig abuis of vei fchil kan plaats riebbeu , Vermeend de Commisfie voor en aleer zy overgaat, om t2 advikeren welke quoteele penning tot voldoening van • iJ 3 de-

Sluiten