Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504 22 FEBRUARY 1708.

De Burgers Reprefentanten Sanders van Well, en verdere, by Decieet van den 7 dezer, Gecommitteerden, ter examen van een voordel van den Burger Reprefentant Ploos van Amftel, ten zelve dage gedaan ; hebben ter Vergadering uitgebragt het navolgend rapport:

BURGER. PRESIDENT

en REPRESENTANTEN!

Daar het U behaagd heeft, by derzelver Decreet van den 7 February 1. 1. te ftellen in handen van de Burgers Reprefentanten Ploos van Amftel, Aufmorth, en my in deze aan het Hoofd, — ten fine van confideratien en advis :

Een Voorftel van en door den Mede-

rapporteur Ploos van Am<Iel, daags te vooren ge« daan.

Tendeerende:

„ Om de Ingezetenen dezer Republiek, jn zo-

„ danige Gewesten daar voormaals het recht van klein „ Zegel fubfiiteerde, te verplichten:

,, Om ter bekoming van zodanige verzoeken en „ Adresfen, — waar toe de onmiddelyke toeftem„ mjng van den Souverain word vereischt , t'em„ ployeeren een Nationaal Zegel van dezelve waarde, „ ais dezelve in dat geval, zoude hebben moeten ge' „ bruiken by de Souverain van hun voormalig G>

west, en dat voorts de Ingezetenen van die Ge i es-

ten; — daar geen Zegel hoe genaamd, is g- intro„ duceerd, zich in die gevallen zouden moeten rettu„ leeren, naar de Ordonnantie op het Nationaal Zegel „ geëmaneerd".

Hebben Uwk Gecommitteerden, ■—. de eer, by

deze

Sluiten