Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 44 )

2ich te onrecht beklaagd hebbende Burgeren, nog eens dezelfde ftraf moeten ondergaan, en in de kosten hier door veroorzaakt, gecondernneert worden.

Het in arrest zetten op water en brood, een of meer dagen, zal alleen mogen gefchieden op last der Plaatzelyke Raden van Administratie en Discipline , of Raden van Discipline Een Burger deze ftraf opgelegd , zal zich aan dezelve moeten onderwerpen , maar kan zich hier over beklagen, wanneer hy ontflagen zal zyn, aan de Commisfie, belast met de directie der gewapende Burgermacht, in het Departement waar in hy woond, indien hy vermeende dat hem onrecht was gefchied, deze Commisfie zal in voegen voorfchreeven handelen, zoo als Art. 4. van de Raden van Administratie en Discipline, en R.aden van Discipline gezegd is, ten einde alle misbruik van gezag en willekeurige handenngéri tegen te gaan en te ftraffen, en ook de fubordinatie en goede orde tevens te handhaven.

6.

■ Deze fubordinatie heeft echter geen plaats, dan, zoo ïang men onder de Wapenen of in actueelen dienst is : de dienst geëindigt zynde, keert een ieder weder in den algemeenen kring der Burgeren.

7- • . '

Een ieder dus, die door zyne Medeburgers tot eemgen rang bevorderd is, zal zkh gedragen als een Burger, die het bevel voert over Burgets; doch daar en tegen, zullen ook de minderen zich zorgvuldig wagten, hunne meerderen onbehoorlyk toe te (préken, of te bejegenen, veel min te behandelen; een diergelyk gedrag zal op gelyke wyze kunnen behandeld en geftraft worden, als by Art. 1., ten opzigte van infubordinatie en ongehoorzaamheid gezegt is.

8.

Een Officier door zynen hogeren Officier of door de Geconftitueerde Machtén tot eenigen dienst onder de Wapenen geördonneert zynde, is verpligt te gehoorzamen., maar het ftaat hem vry eene fchriftelyke ordre te vragen, aangezien de verantwoording altoos blyft voor de geenen, die de ordres gegeven hebben.

9. Wet-

Sluiten