Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 APRIL 1798. 149

Hotel, en Kamer - bewaarder deezer Vergadering gelieve aanxeftellen, ten einde daardoor in ftaat gefteld te worden om zyne Moeder, Broeders en Zuster, tot de nodige onderfteuning te kunnen verftrekken, en dezelve alzoo voor een totaal verval en geheel bederf te behoeden, ofte wel dat zyne Moeder B. van Straaien , Weduwe van voornoemden H. A. Funcke, door deeze Vergadering als Casteleinesfe van het Nationaal Hotel moge worden gecontinueerd, of op nieuw aangefteld, en zulks op den voet als door wylen des Requestrants Vader is bekleed geweest, of anders dat deeze Vergadering in haare wysheid daaromtrent zoodanige fchikkingen gelieve te beraamen, als waardoor een ongelukkig Huisgezin van een volkomen onder-, gang kan worden gered:

En gedecreteerd , de voorfchreeve Requeste, in originali, te ftellen in handen van de Commisfie tot Infpeétie van de Vergader-Zaal en derzelver Politie, om de Vergadering daaromtrent te dienen van confideratiën en advis,

Is geleezen de Requeste van Joachim Ernst Muien, woonende in het voormaalig Gewest Overysfel; houdende , om daarby geallegueerde redenen verzoek , zoo voor zich, als in zyne in de voorfz. Requeste gemelde relatie en qualiteit, voor den tyd van zes maanden furcheance van alle Procedures , die ter zaake van Hypothecatiën, of andere fpeciaale verbanden gevestigd op de Haavezaathe de Leemkuib, tegens den Requestrant reeds zyn of nog-al verder geduurende den voorfz. tyd zouden moogen worden ondernomen, en zulks provifioneelyk, hangende de deliberatiën deezer Vergadering op des Requestrants verzoek: En gedecreteerd , de voorfz Requeste, in originaL3 U'

Sluiten