Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 APRIL i79«. 489

póGtie-heeft te doen gehad, en zynde hy op zyne begeerte, op den 25. November 1795 van zyn gemelde qualiteit ontflagcn, dat hy zich alzoo met alle fidutie laat voorfiaan, dat, aangezien zyne functie zich voliïrektelyk alleen, en geheel bepaald heeft tot de werkzaamheeden ter Weeskamer voornoemd voorvallende, en alzoo in geene de minften connectie met eenig politiek of ook zelfs Justitieel , Plaatfelyk , Quartierlyk , Provinciaal of Landeiyk Bewind ftaande, hy Requestrant ook geenzints kan begreepen worden te vallen in da termen van het Decreet van den 30 Maart laatstleeden, met betrekking tot de geweezen Regenten van hec voormaalig Bewind, en derzelver Ministers genomen ; Dac, hoezeer hy Requestrant, wel voor zich zelve in in deeze vaste perfuaiie verfeerde en alzoo overtuigd zynde , dat hy geheel onverlet was, om als executeur van zyne Oudcflvken Boedel, en als mede erfgenaam, dezelve boedel te beredden, en de vaste en ardere goederen daar toe behoorende, publiek of uit de hand ce verkoopen, hy niec ce min coc wegneeming van alle bedenkelvkheid, welke daaromtrent ter gelegenheid, van de te doene transporten mogcen opkoomen, ce raada was gewordeia , 'deeze Vergadering des wegens te addiëeren, mee verzoek, dac dezelve geliefde te verklaaren: Dac de Requestranc, als geen anderen post, dan die, van Secretaris ter Weeskamer bekleed hebbende, moet verllaan worden in de termen van het Decreet deezer Vergadering van den 30 Maart laatstleeden niet te zyn gecomprehendeerd:

Waaröp gedecreteerd is, het verzoek van den Requestrant te accordeeren en mitsdien te verklaaren, gelyk verklaard word by dezen, dat hy Requestrant, ais geen anderen post, dan die van Secretaris ter ge• melde Weeskamer bekleed hebbende, niet word gerekend te vallen in de termen van het Decreet deezer L1 '2 Ver-

Sluiten