Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 Geneeskundige

Van de

onechte voortteelingin het algemeen,

Tem

(.<0 T£t fi quando nascantiir ex istis concubitibut illicitis quidam, txiflimandum de ta!i cammixtione meretricum, degeneres populos Sf ignvhiles & furcBtet lihidine , fore procreSmdos Sf ad extremum univerfalem flebtm ad deter'.ora Ö" ignabilia vergen tem: Ö" novispme,

vet

lustigfte mannen zelf een walg word; gelyk de ondervinding meer maaien getoont heeft, dat eene geftadige afwisfeling van onkuifche vermaaken eindelyk eenen volkoomen afkeer van het vrouwlyk gefhcht ten gevolge heeft, zoo dat de finaak eindelyk op eene godlooze tegennaumrlyke wellust valt, eene daad, die zoo wel de bevolking, als de algemeene gezondheid de diepfte wonden toebrengt.

Ten achtfte, dat deeze onechte kinderen , welke in weerwil van alle afdryvende middelen in de baarmoeder blyven, echter wegens de aanhoudende buitenfpoorigheden der moeder, wegens de onrust des gemoeds, waaraan zy geduurende de gantfche zwangerheid onderhevig is, zelden tot die rypheid koomen, die krachten verkrygen, welke de echte kinderen eigen zyn : men wil opgemerkt hebben, dat de kinderen der liefde fterker en gezonder zyn, dan die in den echt geboren worden, dit kan waar zyn van die kinderen , die van gezonde jonge lieden in hunne volle kracht geteelt worden, in vergelyking met de vrugten van koudbloedige of verzwakte echtgenooten, maar niet, wanneer by beiden de gehuuwden eene even goede gefchiktheid plaats heeft en by de ongehuuwden de voortteeling onder eene geftadig voortduurende buitenfpoorige leevenswijze en die ongeregeldheden die de ontucht getrouwelijk verzeilen als by geval gefchied ( a ).

Sluiten