is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Scaco»

AEJVv

(*) fiat geen, waarover de Schryver in de twee voorgaande Hoofddeelen zich beklaagd, dat men naamentlyk er 2ich op toelegt, om van kinderen babbelende wyshoofden te maaken, heefc ooi? by ons veelvuldig plaats,- de een wil ïh deezen opzichte den ander de loef afileeken in het vertoöfien van door konst en geweld voor hunnen tyd vroeg uitgebroeide verflanden, hier aan offert men zonder bedenken de gezonde lighaamsgelteldheid der kinderen op; men acht het zeer fraai, wanneer het ftaamelend wicht reeds eene gantfdhe reeks van Voor hem en dikwerf voor elk een onVerltaanbaare versjens, texten en gebeden van buiten kan opzeggen, wanneer het reeds leest in eenen ouderdom als andere kinderen gewoonlyk naauwlyks de lette-s kennen, dit kryt men als een wonder van opvoeding uit, en fpoort daar door a dere Ouders aan, die zwak genoeg zyn om aan hun getergde eigenliefde, ten koste van han kroost, gehoor

te

430 Geheeskuwdis £

leerlingen op deeze fpeeldagen met zoo zwaare lesfen overlaaden, dat hen naauwlyks eemgen tyd tot uh> ipanning overblyfu

Door zoo eene ftrenge handelwyze leéren echter de kinderen niets meer, in tegendeel zy werken met minder vergenoegen, en eindelyk ftaan hen de letteroeffeningen geheel en al tegen; terwyl tevens hun lighaamsgeftel geheel en al bedorven word; eene gepaste uitfpanning zet ziel en lighaam vernieuwde krachten by, en dient dus ter bevordering der wee» tenfchappen.

Ik zoude het gevoeglyker oordeelen de herfst Va* cancy die in meest alle Schooien, zoo wel ten nutte iler Leeraars als der leerlingen, plaats heeft, ten voordeele der gezondheid te verplaatfen in de heeter zomermaanden, wanneer de brandende zomerhitte, zoo wel Leeraar als leerling meer lust tot flaapen. dan tot de letteroeffeningen inboezemt (*).