Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22.6* Geneeskuwd. 01

Ongelukkenboor

VREESLYKE NATUURVERSCHYNJNGEN.

nen worden, zodat, gelyk by eene goede brand-or*. donnantie alles volgens een te vooren bekend gemaakt en gedrukt plan in het werk gefield, en elk der hulp biedenden zyn werk en plaats aangeweezen worden.

Gewisfelyk, wanneer eene halve of wel eene geheele Stad door eene aardbeeving verzinkt en in den grond'gezwolgen .word, wanneer de ramp en jammer algemeen en ongemeen groot is, als dan helpen geene maatreegelen, de eene inwooner, kan als dan op de redding des anderen niet bedagt zyn , elk zorgt zoo veel hy kan voor zich en ter naauwer nood voor de zynen ; doch de ramp is niet altoos zoo groot,- en als dan is het nadeel, het welk door de aardbeeving zelf ontftaat, minder, dan het geen door de daar meede vergezeld gaande wanordens, of door zodaanige rampen , die door verftandige maatreegelen geweerd of verminderd konden worden , veroorzaakt word, door Brand , door het inftorten der gebouwen en het bedelven van derzelver inwooners, door de roveryen van deugnieten , die zich van deeze alge. meene verwarring tot hun voordeel bedienen, teegen elk van deeze rampen en wanorden, moeten byzondere lieden aangefteld, en met de noodige werktuigen voorzien worden , om ten minften nog te redden , wat gered kan worden, men moest op het redden van'zieklyken , zwangere, kraamvrouwen en kinderen , aanmerkelyke premien ftellen; 'er moeten overal gewapende lieden patrouilleren , en de wacht houden , ten einde het roovers gebroed te beteugelen, de benoodigde werktuigen ter blusfing van brand moeten by der hand gehouden worden; gelijk meede-lieden met fchoppen, houweelen, ladders en

tou-

Sluiten