Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staat s r. e g e l ï n o. af¬

touwen vaardig ftaan; ik ben verzeekerd dat men menfehen genoeg ter vervulling van deeze pos- , ten, al zyn die met gevaar vergezeld , zal aantref- ] fen. ■ Men weet, dat, wanneer 'er zoo veel tyd is, de j meeste inwooners zich met de vlugt redden, maar de ongelukkige bedleegerigen moeten in zoo eenen jiood niet vergeeten , niet achter gelaaten worden, hier voor moet eene Burgerlievende Overheid zorgen ; daar nu elk een tot het open veld den toevlugt neemt, ten einde het gevaar van het inftorten der gebouwen, en hieruit ontftaande brand te ontvlieden, zoo moet de Overheid terftond bedagt zyn, om voor zoo veele menfehen, vooral voor de kranken , de zoo benoodigde bedekking te bezorgen , eene groote voorraad van tenten is eene hoognoodige voorzorge voor een Stad, die aan aardbeevingen onderheevig is; deeze ontbreekende moeten 'er in aller yl houte hutten opgeflagen worden.

Men zorge intusfehen voor voedfel, verkwikking en geneezing van zoo veele ongelukkigen , die van hun huis en goed beroofd zyn, ten einde honger en ellende hen niet om doe komen, die de aardbeeving nog gefpaard had ; Genees - en Heelmeesters moeten terftond de hand bieden aan hen, die hunne hulp behoeven, men moet dus zoo veel moogelyk voor het behoud der Apotheeken zorgen.

De eenmaal verlaate Stad, mag zonder verlof der Overheid door deszelfs inwooners niet weederom betrokken worden, ten einde, wanneer het gevaar nog niet voorbij is, eene volgende fchok voor hen niet doodlyk worde, 'er moeten dus kundige lieden aangefteld worden, die de Overheid van het voorby

p 2 zyn»

Onoï-

UKKEf*

>OOR

'REESLT-

:e na-

'üür-

rERSCH?"

«in gen.

Sluiten