is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 471

gebrek in het herfen- of zenuw-geitel plaats hebben , zonder dat men iets onnatuurlyks in de zoo lang ten onregte befchuldigde milt, of eenig ander ingewand befpeurt; de gebreeken van het Senforium commune zyn dikwerf niet vatbaar voor een oogfchynlyk betoog , gelyk door het herhaald openen van krankzinnige lieden beweezen is, by welke men niet de geringlte afwyking van de natuurlyke gefteldheid heeft aangetroffen ; zeer dikwerf heeft men daar teegen de zeldzaamfte veranderingen in het maakfel der herfenen gevonden, zonder dat de ziels - vermoogens hier door het geringst nadeel of afwyking ondergaan hadden, gelyk door my in de voorgemelde* verhandeling uit eige ondervinding betoogd is; raea heeft meede al te dikwerf zich van toevallige onregelmaatigheeden, in het maakfel der deelen, ten onregte bediend, om den voorbedagten zelfmoorder te

1 ontfchuldigen, en aan de andere zyde heeft men wel eens waarlyk krankzinnige perfoonen, als lighaamlyk gezond verklaard, die dit echter niet waaren, en die in gevolge hier van, door toedoen der Geneeskundige, na hunne gewelddaadigen dood, ter fchande hunner bloedverwanten, ten onregte, als moed-

■ willige zelfmoorders veroordeeld wierden; men heeft wel de te vooren geleide leevenswyze in aanmerking genomen, doch dit is meede in deeze gevallen geene zoo zeekere toetsfteen, dat men op deszelfs beflisfing eene zoo gewigtige uitfpraak zoude kunnen doen; de krankzinnigheid, kan in een eenig ongelukkig oogenblik ontftaan, en heeft niet altyd de gewoone voorteekenen: zy kan alleen betreklyk zyn tot een voorwerp, terwyl de ongelukkige krankzinnige over alkandere onderwerpen naar behooren oordeelt; het

vei-

Van Vaars-

RYEN, MOORDEN, ES