is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£84 Geneeskundige

gedeelte van hun leeven daar aan befteeden, dat zy) hunne meedebroederen, de dood regt vreeslyk af-fchilderen, om dat zy, volgens de zagtfle uitlegging , te lui zyn, om hunne gezonde meedemenfchem beetere grondbeginfelen in te prenten, eeven als otf wy nog in die duiftere dagen leefden, waarin hett belang vorderde , dat men door diergelyke fchrikbeelden, de neigingen der geloovigen tot tydlyk voordeell .der Kerk wist te beftuuren.

Ik wenschte in de daad van harten, dat men dooïï een verfhndiger gedrag het verwyt der Onchristlyke; Wysgseren , teegen onze Christelyke Zeedekuude; kon wederleggen; daar zy naamelyk ons verwyten „ dat de gefhadige inboezeaiing van de vreeze voon de dood , welke in dezelve voorkomt, de aloude dapperheid onzer rustige voorouders verlamt heeft, eni dit geflagt geleerd heeft j te fidderen in die oogenblikken, waarin de aloude Heidenfche Duitfcher, met: een lacchend gelaad zyn doods-lied zong. Gewisfelyk heeft men dikwerf aan den Christelyke Gods-, dienst zodaanige gevoelens teegengeworpen , welke: flegts fommige haarer Leeraars betroffen, en de verftandige Christen vind gronden ter gerustfielling ini zyne laatfte oogenblikken, welke den Heiden op zyn fterf bedde onbekend waren.

S. V.

Waarom zoude men niet zodaanige teegen werpingen, in eene zaak, die op ons gantfche l»even eenen, zoo aanmerkelyken invloed heeft, met den vereisen-• ten ernst behandelen ? waarom zoude men die talry- ■ ke krasfè van Jydende menfchen aan eene ounoodige

verer?

TVIlSHAMPELINGDER STERVENDEN.

Deeze maetmadeaailybeenigfintt vermin • derd wof> dtn.

ü