Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io MËY 1796. 3$

Artkulen by de Nationale Ver» gadering, reprefenteercnde hei Volk van Nederland, gearresteerd, volgens welken hei vrywillig engagement, om het Vaderland te helpen verdedi* gen. zal worden aangegaam

Art. 1.

De Vryheid van een Land kan zonder Gewapende Burgermagt niet beftaan.

ft

Niemand der Burgeren in hei vrye Nederland, die gefchikt is om de Wapenen te voeren, kan of mag zich, in geval van nood, den Vaderlande onttrekken.

S*

De Nationale Vergadering echter meent zich te kunnen bepalen, met aan de hoogst Gecontinueerde Magten in alle de Gewesten aantefchryven, om behoorlyke Lysten te maken, of te doen maken, in voege hier na befchreven, van alle de zoodanige Burgers, welke in den ouderdom van 18 tot 5°Jaren ingefloten, dé Wapenen willen Voeren, ter verdedigiug van Vryheid en Vaderland, en welke zulks zullen willen verklaren.

4.

Derzei ver namen zullen worden opgeteekend, en de fpecifique Lyst daar van, behoorlyk geverifieerd, binnen den tyd van veertien dagen, na den ontvangst van dit Decreet, aan de Nationale Vergadering worden overgezonden, meten benevens een acC eu>

Sluiten