Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 MEY 1796.

5^3

waard , zich beklaagende van tot dus ver in die qualiteiten zonder eenig traétement te hebben gefun • geert, en dat onder voorgeven door de Municipaliteit aldaar van onkunde, welke dezelve pretendeert omtrent de fom van jaarlykfche recognitie, welke die posten gewoonlyk aan den Ambagtsheer rendeerden , en verzoekende deswegens de noodige voorzieningWaar op, na deliberatie, is goedgevonden, de Municipaliteit van Zegwaard aan te fchryven en te gelasten , om zich dired te doen informeeren, by den Ambagtsheer, of zyn Gemagtigde, na de gevorderde recognitie , die fom van het beloop der traétementen af te houden, en onder zich te doen configneeren , tot dat dit point tusfchen voorfz, Ambagtsheer en den Requestrant zal zyn vereffent, en verders aan den laatstgenoemden ais dan uit te keeren, het gunt hem, na aftrek der reeds genoten gelden, te goede zal moeten komen.

Zullende extraét dezes aan gemelden Prohn, tot informatie en narigt worden gegeven.

De Burger Rogge, heeft het navolgend Voorftel ter Vergadering gedaan, naamlyk, of eene Municipaliteit verplicht is, de inwooning aan elk en een iegelyk onaangezien rykdom en armoede te verkenen, breder hier na geïnfereert.

Medeburgers!

Ik heb in het Decreet van li. Maart laatstleden gelezen, dat omme eenen zekeren Cornelis Bakker te Wervershoofd, de Municipaliteit van dat Dorp gelast, om, indien zy geene betere bewyzen tegen hem konnen inbrengen, dien man binnen agt dagen de inwooning te permitteeren.

Dewyl deze Refolutie in gelyke gevallen op ieder plaat» gelyke refolutien zal voortbrengen, zoo is de vraag —

Of de Municipaliteit van eene Stad of Dorp verpligt is In-

wor»

Sluiten