Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5=4 28 MEY 1796;

wooning aan elk te vergunnen, op wiens zedelvk en politiek gedrag niet te zeggen vult, onaangezien Rykdom en Armoede ?

Hier op zal veelligt terftond in antwoord komen dat 'er veele plaatfen zyn die den zulken Borgtogt verleenen in cas van a.imentatie, om hun het verzoek van inwo'oning te faciliteeren, en dat

1°. geduurende hun geheel Leeven, en £. geduurende een bepaald getal vah jaaren, by veelen getemnneerd op 6 jaaren, en dat 'er derhalve weinig zwaaJjgheios ,n hgt om als dan de Inwooning te accordeeren.

Ik ftaa toe dat zulks in het eerfte geva| aan weinigö of zeer geringe zwaarighcden onderhevig is, Want de Man wordt irj cas van Alimentatie, benevens zyn Huisgezin, zoo lang hy leeft, buiten kosten van de nieuwe woonplaats geHouden , en zou dit derhalve van geringe confideratie zyn.

Maar ten opzichte van het tweede geval, is zulks wel dcgelyk aan groote zwaarigheden onderhevig — onder anderen is het niet zeer mogelyk: dat de zulken die met eene zes par.ge Borgtogt elde-s de Inwooning verzoeken, vooraf ee. calculeerd hebben , dat zy het nog zes jaaren zullen konnen uithouden, eer zy in alimentatie vervallen, indien zy zich na zulke pfaatffen daar nog eenige arbeid is', en ruimer alimentatie, ter wooning be-eeven, terwvl zv zeker vooruitzien, dat zy, by gebrek van arbeid oP de plaats hunner föatite wooning binnen een h twee jaaren hunne geringe bezitting zullen opteeren; en als aan aldaar in a'imentatie zulten vervallen, welke ter zaake van de Ichraaineid of meerde, c onvermogenheid der Armen - Casfen aldaar, voor hun te gering zou zyn om van te beftaan, en waarom zy belluiten na plaatfen te g;an Woonen, daar de Armen-Casfen in beter ftaat zyn , om des te ruimer geaiimenteerd te worden, vooral indien zy uitzigt hebben, om hetdoor eenigen arbeid oi bezigheid, nog zes jaar uktehouden.

De verzoeken van Inwooning, gemunieerd meteeneBorgtogt voor zes of min of meerder jaaren, hebben op veele Dorpen plaats, en abforbeeren veel al na dien terrmn de Armen ■ Casfen zoodanig, dat in ftede van eene behoorlyke bedeeling, 'er eene fchraale en dikwyls niet genoegzaame onderlieumng moet gefchieden, er, dat dan nog de Dorps Casfa, 'er groote lommen moet b)leggen, tot al te drukkenden latt voor den Inwoonder?

Ik

Sluiten