Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f JUNY 1796. n

fchry ving van den Raad der Gemeente van den Haag, hebbende de Moeder en Voogden haar ter dispofitie gerefereerd, verzoekende om redenen daar by reaUegueerd 'Brieven van Venia astatis. b Als°mede de Requeste van Jbrahamina Comella Juynboll, geboren en woonende te Rotterdam, oud ruim twee-en-twintig jaren volgens annexe Doopcedul, en met voorfchryving van Wethouders aldaar voorzien, met confent van haar Moeder, mede om redenen 'daar toe bygebragt, verzoekende Brieven van Venia aetaris,

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de verzoeken 'in de beidé voorfz. Requesten gedaan te accordceren, waar toe ten behoeve van de Requestranten' de nodige. Brieven van Venia Jetatis, zullen Worden gedepecheerd.

Ontfangen eene Misfive van de Nationale Vergadering , reprefenteerende het Volk van Nederland, in dato 3. dezer, houdende aanfchryving om de Grondvergaderingen van hef Diftrict, waar uit den Burger Reprefentant Falckenaer, gekooren is, te doen oproepen, om op nieuw eene keuze van twee Plaatsvervangers te doen, welke zoo door het Sesfie nccmen van den Burger Proot, als Reprefentant wegens een ander Diftrid, als door het excufeeren van den Burger Louis van Santen, kome te ontbreeken , ten einde een van dezelven zoude kunnen compareeren, in plaats van den gemelden Burger Reprefentant Falckenaer,' die als Minister van dezen Staat naar Spanjën is vertrokken, terwyl zoodanige zending by dé Nationale'Vergadering, in het geval van den Minister Blauw, verklaart is met den Post van Reprefentant niet onbeftaanbaar te zyn, vertrouwende de gemelde Nationale Vergadering, dat deze, haar van B 5 de

Sluiten