is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 JUNY 1796. 87

aan Meiden en Knegts, Huur en verdere kleine uitgaven, als mede zyn Salaris door de Nationale Vergadering zal worden betaald, en waar in de Provincie Holland, op aanmaaning , de geregte derde zal reftituëeren.

Dat van alle de Vertrekken door de Nationale Vergadering gebruikt wordende, geene huur zal worden betaald, doch geduurende den tyd van het gebruik het geheele onderhoud, nodige reparatiett en melioratien,zoo buiten als binnen het Gebouw, zullen zyn voor rekening en betaald worden doos de Nationale Vergadering. 1 Dat echter de Provincie Holland ten haaren gebruïke zal blyven behouden de Kamers welke ia bet Nationaal Quartier voor aan, door de afgefcheidene Trap, by de Kaniers van het Committé de Marine opgaan, en thans gebruikt worden door de Departementen van Koophandel en Zeevaart, en van Finantien, en beftaande in drie Kamers, benevens het Portaal, r Dat daar tegens van wegens de Provincie Halland, zoo fpoedig mogelyk zullen worden ontruimd en aan de Natiouaale Vergadering ten gebrmke gecedeerd, de Kamers thans noch geoccupeerd wordende voor de diverfche Committés, als van de Franfche requifitien , van de Vivres, van de gewapende Burgermagten, en van onderzoek na de politieke en finantieele gedragingen der voorde Regenten. a 6 Dat van alle meubilaire goederen by de Nationale Vergadering tot heden in gebruik zynde, eene fpecifique Inventaris zal worden geformeerd, en door wèderzydfche Commisfarisfen ondertekend, ten einde de Nationale Vergadering, na het emF 4 ül*