is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444

17 JUNY i796.

ii.

„ Op den eerften dag der Vergadering van iedere „ week, zal de Commisfie aan het Bureau, hierna „ vermeld, zoo dra het Gebed gedaan, en de Lyst „ der Leden gelezen is., uit een Busfe, ftaande op „ het Bureau, en waarin 54. Nummers moeten zyn, „ alle de Leden een Nummer laten trekken, en „ ieders naam op de Lyst die daar van bevorens „ geformeert zal zyn, agter het Nummer worden „ gefield; en welke lyst men volgen zal, wanneer „ het nodig geoordeeld word de Leden opteroepen, „ het zy om te ftemmen, het zy tot andere ein„ dens.

11.

„ De zitplaats der Leden met dezelve Nummers „ gemerkt zynde, zal aan elk Lid, zoo dra hy een „ Nummer getrokken heeft, deszelfs zitplaats, voor

die week, worden aangewezen.

13-

„ De Prefident zal op de Prefidiaale Stoel, aan „ het Bureau zitten, alwaar zich mede moeten plaat* „ fen de Secretaris en Commis, als mede die Le„ den, welke Nummer 1. en 2. getrokken hebben. 14.

„ De Leden N°. 1. en 2. aan het Bureau zit„ tende, zullen uitmaken de Commisfie, welke het „ opzigt beeft over de Busfe, het formeeren der „ lyst der prefente Leden, en her aanteekenen der „ verbeurde boetens.

„ Zoo dra de Leden hunne refpeftive plaatfen „ genomen hebben, zal de Secretaris voorlezen de „ Notulen van de voorgaande Zitting, ten fine van „ refumtie; na welke voorlezing de Prefident zal „ vragen: of' de Leden daar op eenige aanmer-

» king