Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si6 £© JUNY 1796".

gend onderzoek nodig heeft, als van zoodanige „ Perfoonen, welke zy op haaren gel egden grond* » flag, als fchuldig befchouwd; zoo alsook eenont„ zachlyke menigte van klagten en bezwaren van by„ zondere Perfoonen, tegen de voormalige Regenten „ en Ministers, waren het ge volg van dezen zoo moei„ lyken als uitgeiTrekten arbeid. Deze aanteeke* „ ningen zyn de bouwltoffen, zyn de ingrediënten, p die' na r>T overleg en voorzichtige beradenheid, „ dienen moeten, om het groot Rapport te voltooi„ jen; deze ingrediënten echter zyn, op zich zelve;, „ niet gefchikt, óm der Volks rechtvaardigheid om„ der het oog te brengen; zy moeten voor een ge„ deelte nog meerder klem en nadruk verkrygen,

door een volgend Stedelyk onderzoek ; voor een „ gedeelte zullen zy misfehien wegvallen, en verre „ weg de meesten derzelven moeten in- zyn verband „ gezet; geenzins ftuksgewyze, maar in hun geheel

befchouwd worden , wil men 'er de kragt van ken„ nen, en, zal men 'er het bedoelde oogmerk mede „ bereiken.

„ Om een proef hier van te nemen, heeft de Com-

misfie een klein begin gemaakt, om, by wyze van „ Bylagcn, het groot Rapport, waar van zy, zoo „ gezegd is, het geraamte ontworpen heeft , in te „ vullen! — Een klein begin, zeggen wy, om dat „ het vorig onderzoek al den tyd tot nog toe weg„ nam, en deze invulling niet wel anders, dan na „ een volledig onderzoek gefchieden kan.

„ Wanneer dit onderzoek, zoo als het de Commis„ fie zich voorgefteld heeft, ten einde is gebragt,

dan is het waarfchynlyk, dat zy niet alles zal ge„ vonden hebben, wat haar taak was om te zoe-

„ ken! (Elders heeft de Commisfie airede ge-

„ zegda dat haare Leden wel zoekers, m?,ar daarom

» n°g,

Sluiten