Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i8 20 JUNY 1796%

„ het, rechtvaardiglyk, maar niet oudmodisch Con,, ftitutioncel zyne fchaden zal berekenen, en van der„ zeiver moedwillige en Tyrannifche Veroorzaakers, „ vergoeding eislchen en nemen,

„ Op dien grondflag vind het honderden moedwil-

lige Slaaven, honderden opzetlyke Werktuigen van ,J Orange ! — Orange bedierf zyn Vaderland ; en al„ len, die hy op de eergeftoelten plaatften, na 1787, „ zyn zyne Vrienden; zyne medegenooten; zyneme„ defchuldigen! — En de Commisfie kan alle deze „ Regenten en Ministers niet anders befchouwen, dan

als Ufurpateurs, die zich met geweld in de Rege„ ring gedrongen hebben, ten opzichten van het vrye

Nederlandfehe Volk. — Geen braaf eerlyk man, „ kon onder Willem den Vyf den regeeren! Men moest „ heerschzugtig, men moest eigenbaatig, men moest „ een haater van Vryheid en Vaderland wezen, alvo„ rens in ftaat te zyn, om eenig Staats of Stedelyk „ Bewind, onder 't genadig welgevallen van dezen „ Dwingland te kunnen aanvaarden! — Deze Waar„ heid erkennende , zal niemand , die by gezonde „ zinnen is, het wagen, om te ontkennen, dat ge-

noegzaam alle Regenten en Ministers yan het vo„ rig Beftuur, in onderfcheiden graden / zich fchul„ dig gemaakt hebben aan de veroorzaakte fchaden,

en derhalvenbillyk verpligt zyn, om ze, ten aller„ minften, te vergoeden.

„ De Commisfie althans vind geen de minfte zwaa-

righeid; integendeel vind het billyk en noodzaak„ lyk, om ter dezer gelegenheid het voorftel te doen, „ om alle de Regenten en Ministers van het voorig „ Beftuur, die, of in deze hunne qualiteiten eenige „ voordeden genoten en jaargelden getrokken ; of „ die, als gevolgen van hun Beftuur, eenige Ambten „ bezeten hebben, provifioneel te beoordeelen tot

» de

Sluiten