Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao JUNY 1796*.

„ echtheid; het zyn de klagten van wreedlyk onder„ drukte en ten onrechte vervolgde Patriotten, die, „ het zy door de directe of indirecte handelwys en n n?"§ ^er Regenten cn Ministers van het oude „ Lcftuur, de jammcrlyke flagtoffers geworden zyn, van de onverzocniyke wraakzugt van het Huis van i, Oranje, en welke klagten noodwendig onder het „ oog van Hollands Volk gebragt moeten worden, „ wil dat zei ve Volk in ftaat gefteld zyn, om Rechters „ te benoemen, die ukfpraak moeten doen, tusfchen „ ae barbaarscht gcheerscht hebbende Dwingelanden' „ cn den dccrlyk lydenden Vaderlander.

n ^aaf de*e klagten, hoe gegrond cn egt zy ook „ de Commisfie mogen voorkomen, zouden echter, „ een nadere overweging vorderen; men zou naamn V*» <]ie klagers zélve moeten hooren, en, van „ veele hunner ftukken, meerdere bewvzen moeten „ zien intewinnen; zoo als airede gedcekëlyk gefchied „ is, hebbende de Commisfie, Gouda en Delft bej, zogt, en op Alphen, Oudshoorn, Aarianderveen, „ Woubrugge, Amftelveen, Ouwerkerk, enz. der„ gelyke geauthentizeerde bewyzen van verregaande „ mishandelingen, plunderingen en fchaden , zoo „ door de Pruisfen als door de Oranjefiaven veroor„ zaakt, ingewonnen.

,, De Commisfie weet zeer wel, dat haar onder„ zoek, geen gerechtelyk onderzoek is, en dat zy „ de magt niet heeft, om, en de befchuldigers en „ de befchuldigden in dier voegen te horen, dat zy agter de volkomen waarheid der zaken kan komen :

" dk j ^7" wanneer het Volk va" Holland zulks .r goedvind» —- zal de taak wezen eener nieuwe' Commisfie* die het vonnis over de Regenten en -„ Ministers van het oude Beftuur moet ukfpreken en v, ter uitvoer doen brengen»

j, Maar

Sluiten