Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i AUGUSTUS 1796. 57

reeds vervallen gagementen de begeerde remïfcvoor " 42. te Naarden zich ophoudende Invalides te doen „ plaats hebben.

Dan wy herhalen ons ernftig en dringend verzoek „ „ en doe Gylieden zoo kragtdadige voorziening, dat wy, zoo ten aanzien'dezerbehoelte, als van zoovecr le anderen hoogst noodzakelyke welke het behoi d ' van Vaderland en Vryheid vordert, aan Ulieder vei-_ landen en aan onze begeerte kunnen voldoen; oi " wef attribueer den jammerltaat van zoo veele onzer ' eerbiedwaardige Medeburgers, die beter lot yer„ dient hebben, en dien van 't geheele Vaderland „ aan de waare oorzaak; en niet aan hun, dewelke.

na aanbeveling van Ulieden in Godes Heilige be„ fcherming blyven. j>r \.

G. J. L ON C Q, vt.

Ter ordonnantie van het Committé B. DQNKER CURTIUS,

Aftum 's Hage den

28July 1797Het tweede Jaar der

Bat. Vryheid.

Vryheid. Qelykheid. Broeder/bhap.

Be Committés van Koophandelr Zeevaart en Finantien der ftad Rotterdam. aan

liet Provinciaal Committé van Holland, in den Haag,

Medeburgers! tj Wanneer door de Commisficn uit de Nationale

Sluiten