Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23S 10 AUGUSTUS 1796.

onze demarche derhalven wel uit het regte oog„ punt zal gelieven te befchouwen." Waarmede be„ veelen wy Ulieden in de befcherminge Gods en „ zyn enz."

Het Provinciaal Befiuur van Holland,

aan

De Prefident en Raden in den Hove van Holland en Zeeland.

Medeburgers !

„ Door het Provinciaal Committé dezer Provincie „ aan ons zynde gefuppeditcerd UI. Misfive, in da-

to 25. July 1796., houdende verzoek, om infor„ matie; hoedanig het Hof, ten aanzien eener ver„ zogte Revifie van Juftitie , door den Procureur Ge„ neraal, tegens een Hollandsen Ingezeten, doch Lid „ der Nationale Vergadering, gedaan, wegens een „ Ordinair of Commun DclicT: binnen deze Pro-

vincie geperpetreérd, zich zoude hebben te gedra-

gen: hebben wy, na ingenomen eonfideratien en „ advis zoo van het Committé voornoemd, als van „ eene perfoneele Commisfie uit ons midden, en voorts: „ na rype deliberatie goedgevonden en verftaan , het: „ alzins voorzigtig gedrag van den Hove, in eene: „ zaak, zoo intricaat, als deze gehouden, te moe-'

ten approbeeren en laudeereh , gelyk wy doent

mitsdezen, en wyders Ulieden aan te fchryven,, i, dat wy voor ons met de meerderheid van Ulieden ,, „ in 't begrip zyn, dat elk Lid der Nationale Verga-

dering, in cas van Ordinair of Commun DelicT:,,

vol-

Sluiten