is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 SEPTEMBER i?96, 23r

wonende te Oudewater* daafby*, tot meerder adftructie en eclaircisfement zyner zaak, overleggende drie daarby gevoegde Hukken, met verzoek van gunftige rcflexie daarop. ■

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de voorfz. Requeste cn Bylagcn, ter Secretarie, by de overige Hukken betrekkelyk deze zaak, ter vifie van de Leden voorteleggen, om op den gellelden dag van den 15. dezer, ook hier op reguard te neemen.

Is gelezen de Requeste 'van eenige Schouten en Secretarisfen der Manioipalitefteri , behorende tot het District van de Noordzee enz., om de redenen daar by geallegueerd, verzoekende, dat alle Brieven en Pacquetten, die, van 'sLands wegen, in het vtrvolg aan dezelve Municipaliteiten zullen worden toegezonden , mogen worden gedepecheerd, franco-póft, of vry van briefvragt; of, by difficuheit daaromtrent, dat de porten niet volgens het gewigt, of de zwaarte der Pacquetten 'mogen worden gereckend, maar dat voor port van iedere Brief of Pacquet, in het vervolg niet meer zal worden betaald dan twee Stuivers.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, dc voorfz. Requeste, by appointement, te (lellen in handen van de Commisfarisfen van de Posterycu , om advis.

Is gelezen de Requeste van W. B. Cnppelhnf, wonende te Gorinchem , verzoekende , met de Post van Ontfanger der Gemeene Lands-Middelen, over Gorinchem, en het resfort van dien, re worden gebeneficeert: welke Post hy geïnformeerd w as dat door het R 3 be-