Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 SEPTEMBER ï;qóY

„ derzints, in de Grondvergaderingen op eene wetciw ge wyze word byeengeroepcn; waar aan noch door „ de Nationale Vergadering, noch door het Provin„ ciaal Beftuur, immer eenige attemtc is toegebragt; „ in tegendeel is by dezelve met nadruk gedecia„ reerd: dat het recht van Petitie of Voordagt zo„ danig onvervreemdbaar is van ieder Burger, dat „ hy het met geen mooglykheid aan eenig ander kart „ overdraagen; daar nu de Volksitem regtmatig en „ met den mecsten nadruk wordt gehoord, in de „ Grondvergaderingen, zoo kan men geenzins roor$1 onderitellen , dat door het niet aanneemen van „ adresfen van Corporatien of Sociëteiten , die VolksItem zoude worden vernietigd of verlamd; einde„ lyk kan zulks ook niet gezegd worden van Volks„ vergaderingen, Sociëteiten of Corporatien; want, „ moet derzelver inrichting gefchikt zyn, tot onder„ iinge ondervvyzing en voorlichting in de zaken het „ Algemeen belang rakende, dan immers kunnen zy „ gerust en zonder eenige hindernis voortgaan , ja „ dan is en blyft derzelver werkzaamheid, aliezins „ nuttig en pryzenswaardig, en het waar eene mis„ daad , hun daar in hinderlyk te willen zyn; doch „ zoo het eene volltrckte noodzaaklykheid zouden „ moeten zyn, dat men door;'s Volks geluk en Wel„ vaart, op den naam van^Prefident ofte Secretaris „ konde fpreeken, voor een aantal Perfoonen, 't „ zy honderden of duizenden , zonder immer te „ behoeven te doen blyken, of waarlyk dat aan„ tal Burgers , tot zodanige voordragtcn te doen, „ den fpreeker hadden gequalificeerd , dan zal wel ris „ de waare Volksftem worden gefmoord, en den wel„ fpreekenden Intriguant een ruim veld overgelaten, „ om zich te bedienen van het voorgeeven, dat dui„ zenden gaarne zoude willen, dat geen, 't welk by

» de

Sluiten