is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 20 SEPTEMBER i79<5.

" Zr"!rV,iï-de Jefmeerderi"g van de Schapenwol „ voor de Laken Fabriquen, niet fterk in confidera„ tie komen om dat (zoo men vermeend) in de ge„ wone vreaenstyden, by de Fabriqueurs niet zoo „ zeer over gebrek aan Wol, als over gebrek aan af

„ kan in du Projecl van eenige nuttige applicatie fre-

" alzon ]?,rbi°d ^ d£n UitVOCr der Schapenmett, „ alzoo hetzelve, zoo men vermeend, alleen -ere„ guat-deert heeft de Tabaks-planteryen welke fn de

" ™%2> T n,mTr' Cn niet Jl'Sc in ^t verdere „ van Holland aangeiegt zullen worden. - Men

» zwyge van de Spaanfche Schapen, welker voordee-

„ hger voortteehng mede by het Projecl voorgcfteld

„ word, doch van deze is, zoo den Advocaat: F*

„ caal vermeend weinig of niets te verwagten, alzoo

„ de menigvuldige proeven , welke hier en daar

» daaromtrent zyn genomen, in het generaal niet ge-'

" lToTwZn} ^ PI'°eVen °P h6C Huis te Paa«w " ™ °PP ^dchof gnomen, kunnen, ten aanzien van „ hetProjeét m questie, niets van eenig belang aan" SrS' WMt' fchT de Ernaar van Wilthof, „ den Advocaat Fiscaal ten enenmale onbekend is „ durft hy egter vertrouwen, dat dezelve, zoo wel

* vL T ï^l?pe Paauw' ee" vermogend „ Man ,s, die beide liefhebberijen in de Veeteelt en „ Landbouw hebbende, ieder in den zynen geene « kosten ontzien, om ten aanzien van de Spaanfche „ Schapen, zoo veel doenlyk, te reüsfeeren, daar „ toe de favorabelfte hoeken Lands afgezonderd heb,, ben, en het gefchiktflevoedzel, en de beste Lmn-

" foi riS' hu" ^n die Schapen

„ noen toekomen, waar door dezelve minder fpoedig verbasteren j het geen ten gevolge heeft, dat eenf-