is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 79 )

van den i. dezer, betreklyk de verkiezing van eenen Bailliuw en Dykgraaf van Texel, de Burger G, fV. Rheinbach gequalificeert, om de Strandvondery aldaar ad interim waartenemen, tot dat door Ulieden omtrent den aanteftellen Bailliuw, waar by de post van Strandvonder is gevoegd , zal zyn gedisponeerd, mits doende de gewoone Eeden voor de Municipaliteit van Texel.

Op den ii. Oftober is by ons ingekomen eene Misfive van de Commisfie uit de Nationale Vergadering tot de Buitenlandfche Zaaken, in dato 7. October, benevens een Extract; uit het Register der Refolutien van gemelde Commisfie van den zeiven dag, bevattende haar belluit op eene Misfive van Ulieder Vergadering, aan de Nationale Vergadering, wegens de nieuwe inrichting van het Postwezen in Frankryk gefchreven, welke Misfive en Extract wy ten dezen overleggen,

Gelykheid, Pryheid, Broederfchap.

De Commisfie uit de Nationale Vergadering, reprefenteerende het Volk van Nederland, tot de Buitenlandfche Zaaken

aan

Het Provinciaal Committé van Holland,

Medeburgers !

„ Wy hebben" de eer Ulieden te zenden onze Rcfolu,, tie van heden, ftrekkende, ter voldoening aan het De„ creet der Nationale Vergadering van den a6. September

laatstleden, waar by Hoogstdezelve aan ons gezonden ,■> heeft, om de nodige demarches te doen, relatief de doleantie » van Commisfarisfen der Posteryen van Holland, wegens

de Postdirectie in de Franfche Republiek. Wy ver,> trouwen dat Gylieden wel zult goedvinden van dit ons ,, belluit kennis te geven, aan 't Provinciaal Beftuur, en 'er

te-