Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8

8 DECEMBER 1795.

„ len, by de deliberatien over deszelfs ap- of impro„ batie, daar op het nodige reguard te Haan.

„ Refereerende ons wyders in en omtrent al het „ voorgcdragcne tot Ulieder beter en meer verlicht „ oordeel."

Heil en Broederfchap! „ Gefchreven in den Haage, den u. November 1796. Het tweedejaar der Bataaffche Vry„ heid.

Waar op, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de op den 30. September in advis gehouden approbatie van den Burger van Heyst, als verkooren Bailliuw van'Baardwyk, by deze te verleenen,. 'en denzeiven mitsdien in de voorfz. qualiteit te approbeeren; mits echter dat hy gehouden zy voor en aleer dezelve bediening te aanvaarden , van binnen deze Provincie en wel op Baardwyk zelve met der woon zich ncdcrtezetten, als ook om de daartoe gerequireerde Eeden in deze Vergadering te komen afleggen, wanneer voor hem de nodige Commisfie zal worden gedepecheerd.

En zal extract dezes aan gemelden van Heys-t, als mede aan de Municipaliteit van Baardwyk worden gezonden , tot informatie en naricht , en met last tevens aan gemelde Municipaliteit, om zorge te dragen dat den gemelden Bailliuw niet in functie trede, voor en aleer hy aan de bovengemelde requifitie zal hebben voldaan, en zyne Commisfie aan haar vertoond.

Aan de orde van den dag gebragt zynde, het advis van het Provinciaal Committé, den 6. dezer ter Vergadering ingekomen, uit kragte der twee appointementen van den 9. Augustus en 1%. September 1.1., op de Requeste door Jan Scharp , Predikant by de

Ge.

Sluiten