Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 DECEMBER 179& 109

Gereformeerde Gemeente te Rotterdam , aan deze Vergadering geprefenteerd, met de daar by gevoegde Memorie van doleance, als mede op een nader Request van gemelden Jan Scharp; tendeerende beide die Adresfen, dat zyne dimisfie als Predikant by de Nederduitfche Gereformeerde Gemeente van de Stad Rotterdam , door het gemelde Committé op den ai. July dezes jaars gedecerneerd, fchadeloos opgeheven en buiten effect gefield worde, ten einde hy zynen Euangeliedienst in de gemelde Gemeente, zo ras mogelyk, zoude kunnen hervatten ; met dit onderfcheid egter, dat de Requestrant by zyne Memorie van doleance nevens het eerfte Request gevoegd , tevens verzogt heeft, dat het Provinciaal Beftuur zoude gelleven te verklaaren, dat hy, door het inleveren of doen van het aldaar gemeld Declaratoir, by> den Raad der Gemeente van de Stad Rotterdam op den 14. July dezes Jaars, en zyne gegevene elucidatie daaromtrent gehouden word niet te hebben geïncurreert de pcenaliteit, by het Decreet van den 23. Juny geftatueerd, ten reguarde van zodanige Leer aar en van den Godsdienst, die weigeren zouden afteleggen de bekende belofte, voor de Amptenaaren gearrefteerd by het Decreet van den 5. April te voren, en dat hy dienvolgende zoude moeten geoordeeld worden op zyn gegeeve Declaratoir, de belofte te hebben afgelegd, "en dat hem nogmaals vryheid mogt worden gegeven om het Declaratoir van zyne meening, overeenkom/lig die Memorie, vooraf te doen, en daar na de belofte, met inhafte van hetzelve afteleggen. — Doch dat by het tweede of laatfte Adres na het inleveren van gemelde Memorie van doleance, wegens zyne gemoedeIyke zwaarigheden, ten aanzien der voorfz. belofte, ontfangen hebbende een menigte Advifen en Elucidatien, welker inhoud dooi- hem aldaar word opgege-

» ven ,

Sluiten