Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao DECEMBER 1796. 3S9

denen daarby breder geallegueerd, dat zy voor de gelandens van klein Waspik, zo fpoedig mogelyk, uit hoofde van den hoogen nood, de aan hun voor lang toegezegde vergoeding der fchaaden, door de Inundacien geleden, en welke zo modicq en tot hun eigen prejudicie uit liefde tot hec Vaderland-, als maar tot een gering derde gedeelte, cn wel ter fomma van agt duizend vier honderd guldens, en de agthonderdguldens by de Requeste vermeld, zyn berekend en uitgetrokken , ten einde zy en voorz. Ingelanden daar door eenigzints werden in ftaat gefteld, om aan hunne verplichtingen te voldoen.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, de voorsz. Requeste , by appointement te ftellen in handen van het Provintiaal Committé, om te dienen van confideratien en advis.

Ontfangen eene Misfive van Commisfarisfen van de alo-emeene Beleenbank voor het Volk van Holland, in dato 19. deezer; houdende om geallegueerde redenen verzoek, dat by aldien het voor als nu omnooglyk waare in de geduurig verergerende waarde der gegarandeerde fchuiden van de Ö. I. Maatfchappy eenige efficacieufe verbetering te wege te brengen 5 als dan van het befluit dezer Vergadering, ten opzichte der rigoureufe uitvoering van het 20 Art. der publicatie van den 14 May 1795, met relatie tot de Verpanders van zodanige Effeéten, uitdruklyk te mogen worden geïnformeerd, zynde gemelde Misfive hier na volgende geinfereerd:

Ff 5 rrjh

Sluiten