Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37© sa JUNY 1797.

gedaan, ten einde alle de voorhanden zynde gelden by de Secretarisfen en andere Perfoonen de Collefle van het Collateraal en andere middelen hebbende, door hun z:ouden moeten worden overgebragt, aan de refpective Comptoiren der gemeene Middelen waar onder zy resforteeren, voor het einde dezer Maand Juny, indien niet by het zelve Committé in bedenking was gekomen, of by die aanfehryving niet zoude kunnen en behoren te worden gevoegd, een last voor de refpeétive Secretarisfen om het Collateraal van questieufe Boedels ten fpoedigften in te vorderen, in diervoegen, dat van alle dezelve, de hoogfte of tiende Penning zoude moeten' worden ontfangen, onder toezegging echter van de reilitutie van het te veel betaalde, met den Intrest van af perCent; doch vermits het Committé zich tot het geven van dien last geheel onbevoegd rekende , verzogt het zelve qualificatie, om de refpeétive Secretarisfen en andere Perfonen de Collecte van het Collateraal en andere Middelen hebbende, aantefchryven :

ï. Om alle de voorhanden zynde Penningen onder welke benaming ook, onder hun berustende, en het gemeene Land toebehorende, voor den 15. July aanfïaande over te brengen ten gemeene Lands Coinpeoire, waar onder ieder van hun resforteert.

s. Om dezelve wyders te gelasten, van binnen den tyd van drie Maanden, na het in dezen te nemen Decreet, van alle de questieufe Boedels, waarvan, uit hoofde van de onzekerheid, wie ak Ëifgenaamen van dezelve kunnen worden befchouwd ,ofte in welke graad de refpective Erfgenamen de Overledene hebben begaan, ofte om andere redenen, tot nog toe geen Collateraal is betaald, en in het vervolg van alle diergelyke Boedels, binnen drie Maanden, na dac dezelve zullen zyn gevallen intevorderen» de hoogde.

Sluiten