Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 SEPTEMBER 1797. 25

„ mogens in 't werk gefteld, om de zodanige onge„ regddhcden tegen te gaan en te beletten.

3. „ Het debauèheeren of aanzetten van hunne Ca„ "meraden , of onderhebbende Manfchappen, tot „ wandaden van Defèrtie of beleediging van hunne „ Medemenfchen en tot oproerige bewegingen en „ daden.

4. „ Het verftooren der goede rust, door een op„ roerig gefchreeuw op 's Heeren Wegon of Straa„ ten, oï het voeren van oproerige gefprekken in „ openbaarc Gezelfchappen.

„ Ontbiedende en verzoekende wy alle Gecondi„ tueerde Magten, tot het inzenden van alle deze „ bezwaaren, met de daar toe nodige bewyzen of „ getuiifchriften; ook om alle hulpe en bytïand te „ verkenen, om voor de bloote befchuldigen, zo „ veel mogelyk de bewyzen intewinnen, op dat wy „ in daat zouden worden gedeld, ons in deze van „ onzen pligt te kwyten en een zo onaangenaame „ taak, eenmaal ten einde zal kunnen worden ge„ bragt. Verklaarendc wy al verderby deze, dat „ wy alle verdere generaale en vague befchuldigin„ gen, tegens een of meerdere op deze Lyst ge,„ 'plaatst, of tegens de Gcpeniloneerden in het ge„ neraal, na de by dezen gefixeerden termyn van „ aanklagt, immers voor zo veel die niet dadelyk „ van de nodige bewyzen voorzien zyn, zullen hou„ den voor onbetaamlyke voorgevens van misnoeg„ den, waar meede wy ons geenzins veimogen be„ zig te houden.

„En ten einde een iegelyk hier van behoorlyke „ kennis bekoome, ontbieden en verzoeken wy de „ Hoogstgeconftitueerde Magten in de refpeéh've Ge„ westen , dat zy deze Publicatie ten fpoedigden B j doen

Sluiten