Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 SEPTEMBER 1707. i55

hunne posten wierden aangedaan, en daar hy overzendende een Extract uit derzelver refoluticn van den 9. July, wegens het gebeurde op dien dag.

Waar op gedelibereerd zynde, is op de bekomen informatie dat de zaaken aldaar ten onderling genoegen waren gefchikt, de voorfz. Misfive en Bylaag aangenomen voor notificatie.

Ontfangen eene Misfive van de Municipaliteit van Sprang in dato 6. dezer; daarby verzoekende ordonnantie ter fommavan/ 6728-5-10, ten einde daar uit aande Ingezetenen aldaar derzelver rechtmaatige en billyke pretenfien te voldoen, om dezelve daar door by voorkomende extraordinaire en ordinaire belastingen voor hunnen totaalen ondergang te bevryden , en wederkeerig in ftaat te ftellen om hun verfchuld'igde daar in te voldoen.

Waar' op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, voorfz. Misfive, by appointement, te ftellen in handen van het Provinciaal Committé, om daar op naar bevind yan zaaken te disponeeren.

Ontfangen eene Misfive van de Municipaliteit van Oudewater, in dato 6 dezer; houdende, dat mogelyk door Ouderlingen enDiaconen van het Hervormd Kerkgenootfchap aldaar, aan deze Vergadering adres zou worden gemaakt, om het Zingen van de Bedezang voor de Predikatie, in de maand Meyl.L, met goedvinden van de Predikanten van hetzelve Kerkgenootfchap aldaar ingevoerd , te doen furcheeren waarom zy voorloopig verzogt, dat , vermits het oogmerk van gemelde Ouderlingen en Diaconen alleen was, om ook in die Stad onder het tegenwoordig Beftuur , verwarringen en onrust te veroorzaaken, alyoorens eenig gunstig Decreet op zodanig te doene'

voor-

Sluiten