is toegevoegd aan je favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

586 i7 SEPTEMBER i79y.

Is gelezen de Requeste der gezamentlyke Ingelanden van de Polder de honderd Mergen, of de Wilde Veencn, met een Bylaag, om de redenen daar by geallegueerd, verzoekende prolongatie van het met dit jaar expirerend Ocïroy van vrydom van Verpondingen, zo lang de Zuidplasfen niet' zyn drooggemaakt, als mede der bezaaide Gemeten, ter fomme en op den voet by de Requeste breder vermeld.

Waar op, na'deliberatie,. is goedgevonden, de vooriz. Requeste en Bylaage, by. appointement, te Hellen in handen van het Provinciaal Committé, om te dienen van confideratien en advis.

Is gelezen de Requeste van Dieuwert je Brugman, woonachtig te Hoogcarfpel, met voorfchryving der Municipaliteit aldaar voorzien, verzoekende admisfie om de Bak-affaire, ter gem. plaatfe te mogen exerceeren.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de voorfz. Requeste en Bylaage, by appointement, te Itellen m handen van het Provinciaal Committé, om daar op te disponeeren.

Is gelezen het Adres vair Dykgraaf, Hoofd-Ingclanden, Hoogheemraaden en Waardsmannen , van den Hóndsbosfche en Duinen te Petten , daar by verzoekende Copie der Requeste van Jan Bleines, zich adferiberende te zyn Gecommitteerde, uit de zes tot de Hóndsbosfche en Duinen te Petten , alleen contribucerende Cavels, het welk zyvermeenen eene dadelyke klagte tegen hun te involveren, en waar van hun de Copie door de Gecommitteerden dezer Vergadering in die zaak, was geweigerd gewor*

Waar