Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 DECEMBER 1797- 25

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verdaan/de voorfz. Misfive aanteneemen voor : notificatie.

; - Ontfangen eene Misfive van de Vertegenwoordig «ets des Volks van Zeeland, gefchreven te IVliddef-burg den 7 November h 1., houdende kennisgecving dat zy,de door deze Vergadering, op den 7 Oétoher '1.1. goedgekeurde Ychikkingcn , betrcklyk de waarneémmg van de:Raadsplaats in den Move van den Burger Mr. Casparus Byleveld, gedurende dentyddat hy zitting in de.Nationale Vergadering zal hebben, zicU mede had laaten welgevallen. ■ ' Waar op 'gedelibereerd zynde, is goedgevonden eh verdaan, "de voorfz.' Misfive aanteneemen vqor notificatie, | .r • ,; ...

Ontfangen' eene Misfive van de Vertegenwoordig gers des vryen Volks van Gelderland, gefchreven te. Nymcgen dén 29 November 1.1., houdende kennisgeving van ■ het geen door hun by de Naaonalé Vergadering was verricht , ten einde dat over alle -Dlstriétfen binnen deze Republiek aan den gewezen Stadhouder behoord hebbende , eene gelyke heffing van een quoteelen Penning wierd uitgefchreven, 'met verzoek om deze hunne pogingen, uit hoofde van het belang, dat ook deze.Provintie daar by had, ten kragtigften te willen appuieeren , zynde gem, Misfive hier na volgende geïnfereert.

Fryheid, Gelykheid, Brocderfchap,

Mkd.eburgers ! ' ■ Daar. het de .Ouartieren van dit Ccwest 70 zeer be~ fcMarlvk vult in de 'algemeens p6n^tiö<^cHa^aVke ' ö mW j> 5 "*7 ' " las*-

Sluiten