is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3S )

,, Dat een ieder zal kunnen volftaan door zyn aandeel „ in de voorfz. heffing te voldoen met zodanige nuitan„ tien, als gefprotcn zyn ttfrj de voorfz. anticipatie Ne„ gotiatie , op den 5. July laatstleden by ons gearresteerd, „ als welke voor comptant geld zullen worden aange3, nomen. . 0

3.

„ Dat eik en een iegelyk, welke zal fourneeren, 't zy „ met zodanige Quitantien als in Art. 1. Haan vermeld , „ 'tzy in contant geld, gehouden zal zyn , zvn fournis„ lement te doen vóór den 15 November aanllaande, als i zullende na dien tyd in deze heffinge gcene fournisfeh meuten meer worden aangenomen."

4-

„ Dat aan een ieder die gefourneerd heeft, dadelyk bv „ deszelfs fournisfement tot een bewys daarvan zalwor„ den afgegeven een Quitantie met een duplicaat, vol„ gens het formulier hier achter • gedrukt, op naam of „ in blanco, zo als men zal verkiezen te hebben."

„ Dat het wel, conform Artikel xi. van onze Publicatievan 11 Augustus laatstleden, aan een ieder zal „ vryflaan om zyne fournisfementen zelfs te doen of door and. ren te laten doen, zonder gehouden te zyn té de„ clareeren, dat de fournisfementen voor zync'rekening „ gedaan worden, edoch, dat zulks evenwel niet anders „ zal mogen gefchieden, als by de Ontvangers van het District, waar onder hy in cas van gemeene Middelen resforteerd,' en met byvoeging van de plaats, van „ wa&r hetzelve fournisfement word gedaan."

6.

„ Dat voorts door ofte van wegens de Municipalitei„ fen van elke Plaats, aan elk Ingezeten voor den 8 No„ verober aanllaande, zal of zullen worden gezonden „ een of meer gedrukte biljetten , waar van het formu„ lier hier agter is gedrukt, waar in gefloten moeten „ worden de duplicaten van dc quitantien, welke by het „ doen van het fournisfement zyn afgegeven, en welke „ biljetten van binnen en van buiten getekend en verze.,, geld moeten worden, en daar na, en wel op den 18.

No-